Ga naar de inhoud
Logo | Notaris Beugelink Kluitenberg

5% regeling nieuwbouw

Algemene toelichting 5% regeling nieuwbouw

De 5% regeling is gebaseerd op artikel 7:768 van het Burgerlijk Wetboek. Deze regeling is van toepassing op koop-/aannemingsovereenkomsten en aannemingsovereenkomsten welke ná 31 augustus 2003 zijn gesloten. In dit artikel wordt de 5% regeling in hoofdlijnen uiteengezet en toegelicht, zoals voorzien in artikel 7:768 van het Burgerlijk Wetboek.

Bedoeling 5% regeling

Om er voor te zorgen dat een aannemer uw nieuwbouwwoning correct oplevert, wordt 5% van de door u te betalen aanneemsom (of de helft van de laatste bouwtermijn) geblokkeerd. dit duurt net zolang de oplevering nog niet geheel akkoord bevonden is. De 5% moet dus wel door u betaald worden, maar staat nog niet vrij ter beschikking van uw aannemer. Zo is er een pressiemiddel richting uw aannemer om uw huis volgens afspraak op te leveren.

Wijze blokkeren

De 5% kan, in overleg met de aannemer, geblokkeerd worden:

 1. door de helft van de laatste bouwtermijn (zijnde 5%) bij de notaris te storten. De notaris houdt het bedrag in depot totdat het aan de aannemer mag worden uitgekeerd;
 2. doordat de aannemer een bankgarantie ter grootte van deze 5% stelt. De bankgarantie blijft geblokkeerd totdat deze mag worden vrijgegeven;
 3. doordat de aannemer een doorlopende bankgarantie stelt welke hoog genoeg is voor alle lopende 5% bedragen.

Deze wijzen van blokkeren worden hierna beschreven.

Oplevering en betaling laatste termijn

Vlak vóór de oplevering van uw nieuwe woning moet u de totale koop-/aanneemsom en eventuele meerwerknota’s voldoen. De laatste termijn wordt gedeclareerd vóór de oplevering en bedraagt 10% van de aanneemsom.

 1. De helft van de termijn (zijnde 5%) betaalt u aan de aannemer, de andere helft (eveneens 5%) betaalt u aan de notaris. De notaris houdt de 5% in depot.
 2. Wanneer de aannemer een bankgarantie of een doorlopende bankgarantie heeft gedeponeerd bij de notaris voor het bedrag van de laatste 5%, dan maakt u de gehele laatste aanneemtermijn rechtstreeks over naar de rekening van de aannemer.

De oplevering en sleuteloverdracht kunnen niet plaatsvinden wanneer niet alle bedragen tijdig zijn voldaan. Op de dag van oplevering inspecteert u met de aannemer de woning. U kunt zich eventueel op eigen kosten laten bijstaan door een deskundige.

Oplevering akkoord

Indien de woning door u akkoord is bevonden, tekent u het proces-verbaal van oplevering in tweevoud. Ook de aannemer ondertekent dit en zendt het proces-verbaal van oplevering naar de notaris. Na afloop van een 3-maands periode na oplevering keert de notaris het depotbedrag uit aan de aannemer dan wel geeft hij de bankgarantie vrij aan de aannemer.

Achteraf gesignaleerde gebreken

De 5% regeling geldt ook voor gebreken die tijdens die periode van 3 maanden alsnog blijken. Ook als deze niet in het opleveringsrapport vermeld staan.

Oplevering niet (geheel) akkoord

Wanneer u bij de oplevering gebreken en/of tekortkomingen signaleert, worden deze vermeld in het proces-verbaal van oplevering. U geeft dan geen akkoord voor uitkering van de 5% aan de aannemer totdat de gebreken en/of tekortkomingen zijn opgelost. U ondertekent het proces-verbaal slechts eenmaal. Na de oplevering heeft de aannemer 3 maanden tijd om alle (eventuele) gebreken te herstellen die zijn geconstateerd bij de oplevering en op het opleveringsrapport zijn vermeld. Als de periode van 3 maanden na oplevering om is, moet de notaris de 5% in principe vrijgeven aan de aannemer. Wilt u dit voorkomen dan dient u de notaris voordien schriftelijk op de hoogte te stellen dat dit niet mag gebeuren. Dit kan door middel van een brief, een fax of een e-mail. Een brief met bericht van ontvangst geeft u de meeste zekerheid.

In dit bericht, dient u het volgende te vermelden:

 1. of het volledige 5%-bedrag of een lager bedrag dient te worden vastgehouden;
 2. opsomming van de gebreken waarvoor de 5% regeling geldt;

U dient een kopie van dit bericht naar de aannemer te sturen. In dat geval blijft de 5% (of het lagere bedrag) bij de notaris geblokkeerd.

Let op: dit bericht dient binnen de termijn van 3 maanden door de notaris ontvangen te zijn. Ontvangen wij dit bericht later, dan kunnen wij helaas niets meer voor u doen en valt de 5% vrij.

Wanneer keert de notaris het depot uit?

De notaris is richting de aannemer verplicht tot uitbetaling van het depot-bedrag (vrijgeven van de bankgarantie) aan de aannemer:

 1. als u schriftelijk akkoord bent gegaan en de notaris een duidelijke kopie heeft ontvangen;
 2. wanneer de aannemer tot zekerheid van de nakoming een nieuwe bankgarantie heeft gesteld;
 3. als bij een uitspraak die beide partijen bindt (een vonnis van de rechtbank of het bindend advies van een arbitragecommissie) beslist is dat blokkering van de 5% niet langer is gerechtvaardigd;
 4. indien u binnen de periode van 3 maanden na de oplevering niet schriftelijk aan de notaris hebt laten weten dat de 5% (of een lager bedrag) geblokkeerd moet blijven.

Arbitrage

Mocht u er met de aannemer niet uitkomen, dan kunt u voor verdere informatie/stappen of arbitrage contact opnemen met:

Woningborg
zie ook Nederlands Arbitrage Instituut

Boete niet vrijgeven 5%

Let op: indien achteraf blijkt dat door uw toedoen de 5% onterecht niet is uitgekeerd aan de aannemer dan dient u hem de wettelijke rente te vergoeden. De rente wordt berekend over de periode die is verstreken na afloop van de 3-maandstermijn.

Contact opnemen | Notaris Kluitenberg

Neem vrijblijvend contact met ons op!

Vul het formulier in, na ontvangst nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. Mocht u telefonisch met ons willen overleggen dan kunt u uiteraard ook contact met ons opnemen via: +31 (0)511 – 45 18 05

Onze expertises

Relatie & Familie

Alles over samenwonen, partnerschap, trouwen en
uit elkaar gaan.

Huis & Hypotheek

Het kopen van een huis, verkopen van een huis, levering en financiering.

Schenken & Erven

Erfenissen, schenkingen, testamenten en vermogensoverdracht.

Ondernemen & Bedrijf

Oprichten van een Besloten Vennootschap (B.V.)

Vereniging & Stichting

Oprichten van een stichting of vereniging en een handige checklist.